Algemene voorwaarden

 

1. Definities

1.1 Afnemer: een wederpartij van Hangloose Company in de zin van art. 7:231 onder c van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Consument: een Afnemer die een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.3 Hangloose Company: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hangloose Company B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60754257, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 231 onder b van het Burgerlijk Wetboek.

1.4 Overeenkomst: het geheel aan afspraken tussen Hangloose Company en Afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.5 Specificaties: de voor de producten overeengekomen specificaties zoals in de Overeenkomst met Afnemer vermeld.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders, offertes, verkopen en leveringen van producten aan Afnemers door Hangloose Company.

2.2 Indien de Overeenkomst elektronisch en op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3 Hangloose Company behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die reeds waren geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op de website van Hangloose Company zijn gepubliceerd.

3. Overeenkomst

3.1 Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden door personen van 18 jaar en ouder.

3.2 De Overeenkomst tussen Hangloose Company en Afnemer komt in alle gevallen eerst tot stand of wel (i) op het moment van schriftelijke bevestiging (waaronder elektronische bevestiging) van de inhoud van de Overeenkomst door Hangloose Company, ofwel (ii) op de dag dat Hangloose Company met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, ofwel (iii) op een nader overeengekomen tijdstip, al naar gelang welk van de hiervoor onder (i), (ii) en (iii) aangeduide situatie zich als eerste voordoet.

3.3 Alle door Hangloose Company in welke vorm dan ook gedane offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts een uitnodiging voor Afnemer om een bestelling te plaatsen. Hangloose Company heeft het recht om bestellingen te weigeren. Bestellingen die Afnemer plaatst zijn bindend en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd door Afnemer.

4. Herroepingsrecht voor Consumenten

4.1 Indien de Afnemer een Consument is kan hij de Overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen via een daartoe strekkende kennisgeving aan Hangloose Company herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Afnemer.

4.2 Tijdens de in lid 1 bedoelde termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle meegeleverde toebehoren en in de originele staat en – indien redelijkerwijs mogelijk – verpakking aan Hangloose Company retourneren, conform de door Hangloose Company verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3 De kosten voor terugzending komen voor rekening van de Afnemer.

4.4 Indien de Afnemer de koopprijs heeft betaald, zal Hangloose Company dit bedrag uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na de retourontvangst van het product door Afnemer terugbetalen.

5. Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op de website van Hangloose Company zijn gepubliceerd op het moment dat Afnemer de bestelling plaatst, behoudens in het geval van fouten. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, welke voor rekening van Afnemer zijn. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling.

6. Betaling

6.1 Betaling geschiedt via de betalingswijzen die van tijd tot tijd op de website van Hangloose Company worden weergegeven dan wel afzonderlijk zijn overeengekomen. In geval van betaling tegen factuur dient de Afnemer binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur, die ofwel elektronisch zal worden verzonden dan wel zal worden meegezonden met het product, te betalen, tenzij door Hangloose Company een andere termijn is aangegeven

6.2 In geval van te late betaling heeft Hangloose Company het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Hangloose Company is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De Afnemer zal alle kosten vergoeden die Hangloose Company en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som en dit met een minimum van € 250,= + BTW. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als de Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling.

7. Levering

7.1 Bestellingen via de website van Hangloose Company kunnen alleen in de EU worden bezorgd.

7.2 De leverings- en verzenddata die door Hangloose Company worden verstrekt zijn slechts indicatief en Hangloose Company is nimmer aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata wordt geleverd. Indien een of meer bestelde producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt. Indien dit het geval is, ontvangt de Afnemer hierover van Hangloose Company bericht, met een schatting van de verwachte levertijd. Hangloose Company zal de producten in ieder geval binnen dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling leveren, tenzij een langere levertijd is overeengekomen.

7.3 Het eigendom en risico van verlies van de producten worden bij aflevering van de producten overgedragen op de Afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

7.4 Hangloose Company is gerechtigd om, voordat zij uitvoering aan de Overeenkomst geeft, naar haar oordeel voldoende zekerheid van de Afnemer te vorderen, bijvoorbeeld door vooruitbetaling te verlangen.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Hangloose Company staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde Specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van het product. Indien van toepassing, gelden voor de door Hangloose Company geleverde producten algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals deze door de fabrikant dan wel importeur van de producten is vastgesteld.

8.2 De schermweergave van de kleuren, ontwerpen en producten kan afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk of formaat van de producten die op de website worden aangeboden.

8.3 Alle relevante aanspraken onder algemene garantievoorwaarden voor producten moeten worden ingediend in overeenstemming met die voorwaarden. Voor de Afnemer, niet zijnde Consument, geldt dat garantieclaims eerst rechtstreeks bij de fabrikant moeten worden ingediend.

8.4 Eventuele gebreken dienen door de Afnemer binnen redelijke termijn, en voor de Afnemer niet zijnde een Consument binnen een periode van 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de producten aan Hangloose Company worden gemeld. Hangloose Company zal indien de gebreken tijdig zijn gemeld, de gebreken naar eigen keuze, ofwel kosteloos herstellen ofwel vervangen, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan de Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een product komen de retourzendkosten voor rekening van de Afnemer. Dit geldt niet indien door Hangloose Company producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie verplichtingen van Hangloose Company: (i) in geval van normale slijtage van het product; (ii) indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waardoor het product niet meer voldoet aan de Specificaties; (iii) indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; (iv) indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of onzorgvuldig onderhoud van de zijde van de Afnemer.

8.6 Hangloose Company is niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, overeenkomsten, gegevens, of voor gevolgschade of indirecte of andere schade, ongeacht waaruit deze voortvloeit en ongeacht of deze veroorzaakt is door onrechtmatige daad of wanprestatie dan wel anderszins. Hangloose Company maximale totale aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst ongeacht of deze veroorzaakt is door onrechtmatige daad of wanprestatie dan wel anderszins, is in geen geval hoger dan het door Afnemer aan Hangloose Company te betalen bedrag met betrekking tot de producten in kwestie.

8.7 In afwijking van artikel 8.6 geldt dat niets uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst met Afnemer Hangloose Companies aansprakelijkheid zal uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid door Hangloose Company (ii) opzet of bewuste roekeloosheid door Hangloose Company of Hangloose Companies direct leidinggevenden (iii) aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

9. Contact

Indien de Afnemer vragen of een klacht heeft naar aanleiding van een bestelling of levering van producten kan hij contact opnemen met Hangloose Company.

10. Gegevensbescherming

Door het plaatsen van de bestelling, gaat de Afnemer ermee akkoord dat Hangloose Company de uit het bestelformulier verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken voor het verwerken van de bestelling. Deze gegevens worden in overeenstemming met het privacybeleid van Hangloose Company behandeld. Hangloose Companies privacybeleid kan worden ingezien door op de knop ‘Privacy’ onder aan de website te klikken.

11. Geschillen

Op betrekkingen tussen Hangloose Company en de Afnemer is enkel Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Hangloose Company en de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden, of die daarmee verband houden, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

’s-Gravenhage, .. april 2016

© Copyright 2018 Hangloose Baby - Powered by Lightspeed